ภาพกิจกรรม ตอนที่ 2

ภาพกิจกรรม ตอนที่ 2

กิจกรรมหน้าเสาธง
ความสำคัญ
สถานศึกษาทุกแห่ง จะทำกิจกรรมดังกล่าวอย่างมีระบบและมีระเบียบ
ตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษานั้นๆ เนื่องจากระบบการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน
เช่น บางสถานศึกษาอาจกำหนด กิจกรรมเฉพาะร้องเพลงชาติ นำสวดมนต์
แจ้งข่าวสารให้กับนักเรียนนักศึกษาทราบแต่ละวัน
เมื่อเสร็จภารกิจ นักเรียน นักศึกษาแยกเข้าห้องเรียน

This slideshow requires JavaScript.

โฆษณา

การแสดงความเห็นถูกปิด

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: